Jste zde

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen: „VOP“)

I/ Úvodní ustanovení

1. Tyto platně schválené VOP internetového obchodu www.vulcanus-design.cz (dále jen „internetový obchod“), jehož provozovatelem je společnost VULCANUS design s.r.o., která je prodejcem veškerého nabízeného zboží a zajišťuje jeho prodej a záruční servis (dále jen „prodávající“), nabývají účinnosti dne 1. 1. 2018. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn tyto VOP v přiměřeném rozsahu dle své úvahy změnit, přičemž tato změna bude kupujícímu oznámena zveřejněním na internetových stránkách www.vulcanus-design.cz. V případě změny VOP má kupující právo smlouvy, jejichž jsou tyto VOP součástí, vypovědět, a to písemnou výpovědí zaslanou doporučeně a na dodejku nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu byla změna prodávajícím oznámena. Strany sjednávají pro výpověď smluv 3měsíční výpovědní lhůtu, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla prodávajícímu doručena výpověď kupujícího. Změny VOP budou zveřejněny na internetových stránkách www.vulcanus-design.cz.

2. Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu, tedy společnost VULCANUS design s.r.o. se sídlem: Lazecká 344/4A, 779 00 Olomouc. Adresa pro účely komunikace se zákazníky (zejména pro reklamační záležitosti a pro účely vrácení zboží při odstoupení od smlouvy): Lazecká 344/4A, Olomouc 779 00, IČ: 05878926, DIČ: CZ05878926, bankovní spojení: Česká spořitelna, číslo účtu: 7276122/0800, Tel.: +420 777 941 901, e-mail: info@vulcanus-design.cz.

Kupujícím může být spotřebitel, nebo podnikatel (dále jen souhrnně „kupující“, popř. „kupující-spotřebitel“ a „kupující-podnikatel“). Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

3. VOP upravují vzájemná práva a povinnosti společnosti VULCANUS design s.r.o. výše uvedené, jakožto prodávajícího na straně jedné a kupujícího na straně druhé při prodeji zboží. VOP tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy (dále také jen „smlouva“), a stávají se tak nedílnou součástí smluvního ujednání účastníků tohoto vztahu. Úprava vzájemných vztahů provedená VOP má přednost před dispozitivními ustanoveními zákona, která by se na daný vztah v jiném případě vztahovala. Kupující odesláním objednávky, současně stvrzuje, že se s VOP seznámil a že bere výslovně na vědomí, že VOP jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a prodávajícím.

4. Prodávající neodpovídá za vady způsobené užíváním zboží v rozporu s pokyny výrobce. Tyto pokyny jsou k nahlédnutí na webových stránkách výrobce. Zboží je označeno názvem, kódem, výrobcem a produktovou fotografií, popř. 3D animací.

II/ Uzavření smlouvy, dodání a odebrání zboží

1. Návrhem na uzavření smlouvy s kupujícím-spotřebitelem je umístění nabízeného zboží v internetovém obchodě prodávajícím, smlouva je uzavřena odesláním objednávky kupujícím- spotřebitelem. Za odeslání objednávky se považuje kliknutí na tlačítko „Odeslat objednávku“. Prodávající potvrdí kupujícímu-spotřebiteli přijetí objednávky, toto potvrzení má však již jen informativní charakter. Návrhem na uzavření smlouvy s kupujícím-podnikatelem je odeslání objednávky kupujícím-podnikatelem, smlouva je uzavřena momentem doručení potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu-podnikateli. Na chybně uvedené či vůbec neuvedené údaje v objednávce je zákazník systémem upozorněn a není mu umožněno objednávku závazně odeslat, jakmile je objednávka odeslána, lze ji měnit pouze na základě dohody s prodávajícím. Potvrzení objednávek provádí prodávající e-mailem nebo telefonicky na kupujícím sdělené kontaktní údaje. Takto vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran (včetně dohody, obsažené v těchto VOP) nebo na základě zákonných důvodů.

2. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo nejpozději následující pracovní den odstoupit od smlouvy v těchto případech: jedná se o objednávku sledující nepoctivý záměr či objednávku odporující dobrým mravům a dále v případě technické chyby systému internetového obchodu, přímo se dotýkající kupujícím objednaného zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet.

3. Pokud je objednané zboží skladem, expeduje ho prodávající do 2 pracovních dnů ode dne, kdy byla objednávka prodávajícím kupujícímu potvrzena. Ostatní zboží zasílá kupující dle dodacích termínů svých dodavatelů. U veškerého zboží je vždy uvedena předpokládaná lhůta dodání zboží, přičemž kupující bere na vědomí, že tato lhůta má pouze orientační charakter a odvíjí se vždy od dodání zboží prodávajícímu jeho dodavateli.

4. Prodávající je oprávněn dodat zboží i před lhůtou stanovenou v kupní smlouvě na základě oznámení termínu předčasného dodání kupujícímu, učiněného minimálně 1 pracovní den před předčasným datem dodání.

5. Objedná-li si kupující v rámci jedné objednávky více druhů zboží, u nichž jsou uvedeny různé lhůty dodání, expeduje prodávající zásadně celou objednávku v rámci jedné zásilky a dodání se proto vždy odvíjí od nejdelší lhůty dodání, nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak.

6. Podrobné informace o způsobu a ceně dopravy jsou k nalezení v detailu produktu na internetových stránkách www.vulcanus-design.cz. Sjednají-li tak kupující a prodávající, přepraví prodávající zboží do místa, které bude sjednáno v kupní smlouvě. V tomto případě je kupující povinen zajistit přístupovou cestu. Místem plnění se pak rozumí adresa dodání specifikovaná kupní smlouvou. Kupující je povinen zajistit převzetí zboží na adrese, kterou k tomuto účelu prodávajícímu sdělil. V případě své nepřítomnosti na adrese uvedené v kupní smlouvě ve smluveném termínu dodání zboží podle tohoto odstavce je kupující povinen zajistit převzetí zboží osobou, která řidiči přepravní služby zaplatí kupní cenu zboží (v případě dle čl. III. odst. 4. písm. a) VOP), nebo doklad o zaplacení kupní ceny (v případě dle čl. III. odst. 4 písm. b) VOP) a která zboží od přepravce převezme.

7. Při převzetí zásilky je kupující povinen ještě za přítomnosti řidiče přepravní služby zkontrolovat zachování a nepoškozenost obalu zásilky. V případě zjištění poškození obalu zásilky již při předání zboží je kupující povinen sepsat s řidičem přepravní služby protokol o poškození a zboží nepřebírat. Kupující je téhož dne povinen průkazně informovat prodávajícího a sdělit, z jakého důvodu obdržené zboží nepřevzal. Prodávající následně zvolí odpovídající postup a vyvine veškeré k úsilí k včasnému doručení nové zásilky. V případě přepravy zboží přepravní společností PPL (PPL CZ s.r.o.), je kupující povinen prohlédnout obsah balíku bez zbytečného odkladu a informovat prodávajícího o případných závadách a nesrovnalostech telefonicky či e-mailem maximálně do 2 dnů od převzetí zásilky. Při přepravě zboží přepravní společností TOPTRANS (TOPTRANS EU, a.s.) je kupující povinen prohlédnout obsah balíku při převzetí od řidiče přepravní společnosti a případné výhrady zaznamenat do předávacího protokolu přepravce. O zjištěných nesrovnalostech je kupující povinen v tomto případě neprodleně informovat prodávajícího. Kontrolu kvality a kvantity dodaného zboží je kupující povinen provést s nejvyšší možnou opatrností tak, aby nedošlo k poškození či ztrátě zboží. V případě nedodržení postupu zde uvedeného nevzniká kupujícímu nárok z titulu vad zboží, vzniklých při jeho přepravě, ať už kvantitativních, či kvalitativních.

8. Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li výslovně dohodnuto jinak.

9. Doprava zboží je zdarma. Kupující hradí přepravné ve výši 89 Kč při objednávce zboží OilCan.

Na vybraný sortiment zboží se vztahují příplatky na dopravu. U přepravní společnosti Toptrans je možné si připlatit za vynesení zboží (detailně vše viz. podstránka Doprava).

10. Za den dodání se považuje den převzetí zboží kupujícím nebo zaplacení celé kupní ceny, případně den předání zboží dopravci k přepravě, v případě kolize více výše uvedených termínů den, který nastal dříve.

III/ Platební podmínky

1. Ceny uváděné v internetovém obchodu www.vulcanus-design.cz mají charakter cen smluvních včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „cena“). Cena se vždy vztahuje k zobrazenému a popsanému produktu a nezahrnuje související dekorace, doplňky či plnění. Ceny mohou být měněny bez předchozího upozornění. Cenu zboží si může kupující ověřit u jednotlivých položek zboží. Pro kupujícího je rozhodná cena, uvedená u zboží v čase odeslání objednávky.

2. V ceně není zahrnuta doprava zboží. Ceny za tyto služby jsou účtovány samostatně.

3. Na sjednanou kupní cenu není možné započítávat jakékoli nároky vzniklé z této kupní smlouvy bez dohody obou smluvních stran.

4. Zboží je možno uhradit:

  1. hotově nebo platební kartou při osobním odběru v našem showroomu na adrese Lazecká 344/4A, Olomouc 779 00. Za tuto službu neplatíte žádné poplatky.
  2. dobírkou v hotovosti při převzetí objednaného zboží od přepravní služby. Částku (cena zboží + poštovné) předáte řidiči přepravní služby, který je povinen vydat vám potvrzení o zaplacení. Daňový doklad (fakturu) vám zašleme e-mailem.
  3. bankovním převodem na náš účet. Zálohovou fakturu vám zašleme e-mailem. Pokud nehradíte zálohovou fakturu do 14 dnů od data vystavení, objednávku automaticky stornujeme.
  4. online platbou – v nákupním košíku si před dokončením objednávky můžete zvolit platební bránu, přes níž zboží zaplatíte. Jakmile náš systém spáruje vaši platbu s objednávkou, pošleme vám potvrzení o přijaté platbě. Důležité je, abyste vyplnili správné údaje spolu s variabilním symbolem.

5. Prodávající si vyhrazuje podmínit u tzv. „atypického zboží“ a ve výjimečných případech u neskladového zboží (tj. zboží, u něhož není uveden údaj „skladem x ks“) akceptaci objednávky zboží složením nevratné finanční zálohy ve výši 30% z kupní ceny zboží kupujícím.

IV/ Nabytí vlastnického práva a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, jakmile je zboží kupujícímu předáno.

2. Spolu s vlastnickým právem přechází na kupujícího i nebezpečí škody na zboží.

3. Převzetí zboží se potvrzuje podpisem na dodacím či přepravním listu.

V/ Odpovědnost za vady, reklamace

1. Práva z vadného plnění se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen„občanský zákoník“). Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí, není-li prodávajícím a kupujícím ujednána doba delší. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu nebo dnem prodeje konečnému uživateli.

2. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo za závady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě. Vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturový rozdíl u přírodních materiálů (např. dřevo), umělých materiálů nebo lakovaných ploch. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. Záruka se nevztahuje na věci použité.

3. Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

4. Reklamace musí být kupujícím uplatněna bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemným přípisem, zaslaným na výše uvedenou adresu pro reklamační účely, tj. Lazecká 344/4A, Olomouc 779 00, společně s předložením originálu nebo kopie faktury. Reklamaci lze uplatnit i prostřednictvím emailu, který kupující zašle na emailovou adresu info@vulcanus-design.cz  a k němuž připojí naskenovanou fakturu. Kupující také může provést reklamaci prostřednictvím reklamačního listu, který si může vytisknout zde nebo si jej vyhotoví sám. Reklamační list musí obsahovat: katalogové označení výrobku, datum prodeje, množství tohoto výrobku, popis závady a sdělení, zda považuje vadu za podstatné či nepodstatné porušení smlouvy a v návaznosti na to je povinen zvolit si své právo dle občanského zákoníku. Konečné posouzení, zda je vada podstatným či nepodstatným porušením smlouvy, činí s ohledem na odbornost v daném odvětví prodávající. Reklamační list kupující zašle spolu s kopií dokladu o zaplacení na adresu pro reklamační účely, tj. Lazecká 344/4A, Olomouc 779 00 nebo na e-mail: info@vulcanus-design.cz.

5. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako u vadného plnění, které je nepodstatným porušením smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

6. Vada, která vznikla neodbornou péčí nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu, bude považována za vadu zboží jen tehdy:
a) pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího nebo
b) pokud montáž nebo jiné uvedení věci do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu.

7. Pokud kupující u zboží, které vyžaduje odbornou instalaci, tuto podmínku nesplní, nebude následná reklamace uznána. Prodávající neodpovídá mj. za ty vady zboží, které byly způsobeny neodbornou manipulací či montáží prováděnými kupujícím.

8. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

VI/ Poučení kupujícího-spotřebitele a odstoupení od smlouvy kupujícho-spotřebitele

1. Kupující-spotřebitel prohlašuje, že se již před uzavřením smlouvy v internetovém obchodě pod odkazem „Práva spotřebitele“ seznámil s veškerými údaji, které mu je prodávající na základě občanského zákoníku povinen sdělit (zejména s údaji dle § 1811 odst. 2, § 1820 odst. 1 a § 1826 odst. 1 občanského zákoníku)

2. Prodávající v souladu se svými zákonnými povinnostmi informuje kupujícího-spotřebitele, že má v souladu s § 1829 násl. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez jakékoliv sankce a bez uvedení důvodu, a to do 14 dnů od převzetí zboží. K odstoupení od smlouvy může kupující využít formulář, který je ke stažení v internetovém obchodě pod odkazem „Práva spotřebitele“. Kupující je povinen vrátit prodávajícímu převzaté zboží na adresu: Lazecká 344/4A, Olomouc 779 00. Zboží nelze zaslat prodávajícímu na dobírku, prodávající si vyhrazuje právo takto zaslané zboží nepřevzít. Zboží musí být neporušené a nepoškozené (včetně nepoškozeného původního obalu) tak, jak jej kupující obdržel. Kupující je povinen zboží v původním obalu zaslat prodávajícímu v dalším vhodném obalu k přepravě tak, aby při přepravě nedošlo k poškození zboží ani původního obalu. K zásilce musí být přiložen daňový doklad, který obdržel kupující společně se zbožím a dále zde musí být uvedeno bankovní spojení (číslo účtu a bankovní ústav), kam lze kupujícímu vrátit zaplacené finanční částky. Do 30 dnů od odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu zaplacené finanční částky (částka na faktuře, tj. kupní cena a přepravné. Prodávající upozorňuje, že pokud zákazník zvolil jiný než nejlevnější způsob dopravy, má nárok na náhradu pouze nejlevnějšího způsobu. Přijaté peněžní prostředky je prodávající povinen vrátit teprve v okamžiku, kdy mu spotřebitel prokáže vrácení zboží. Zaplacené finanční částky se kupujícímu vrací převodem na jeho bankovní účet, nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak.

3. Právo na odstoupení od smlouvy se kromě zboží, u nichž je odstoupení vyloučeno příslušnými právními předpisy, nevztahuje také na zboží, přizpůsobené konkrétním požadavkům kupujícího, neboť toto zboží je ve své podstatě zbožím upraveným podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu ve smyslu § 1837 občanského zákoníku.

4. Prodávající dále informuje kupujícího-spotřebitele o následujících skutečnostech: Prodávající internetového obchodu zajišťuje prostřednictvím specializované společnosti funkčnost digitálního obsahu těchto internetových stránek s tím, že jejich obsah, k němuž má zákazník přístup, je platný, digitální obsah by měl být kompatibilní s běžně používanými hardware zařízeními a software vybavením. Náklady na prostředky komunikace na dálku kupujícího nese kupující, náklady na prostředky komunikace na dálku prodávajícího nese prodávající, přičemž náklady se neliší od základní sazby. Kupní smlouva (faktura), uzavřená v tomto internetovém obchodě, je zákazníkovi zaslána na jimi sdělenou emailovou adresu a následně je uložena u prodávajícího v elektronické podobě a na vyžádání zákazníkem může být zákazníkovi zaslána znovu. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, v cizích jazycích pouze na základě dohody účastníků smlouvy.

VII/ Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění uděluji tímto společnosti VULCANUS design s.r.o., IČ: 05878926, se sídlem Olomouc, Lazecká 344/4A, PSČ 779 00, zapsané v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 69665 (dále jen „správce“), dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů v níže uvedeném rozsahu a k uvedenému účelu, a to na neomezenou dobu. Jsem informován(a) o tom, že mé osobní údaje v uvedeném rozsahu, tj. jméno a příjmení (jsem-li fyzická osoba), adresa (jsem-li fyzická osoba), firma (jsem-li právnická osoba), sídlo (jsem-li právnická osoba), telefonní číslo, emailová adresa, číslo mobilního telefonu, IČ a DIČ (jsem-li osoba, které bylo IČ a DIČ přiděleno) budou správcem zpracovány pro účely registrace a vyřízení objednávek zákazníků tohoto internetového obchodu a dále budou pro evidenční účely uchovávány bez časového omezení správcem. Jsem dále informován(a) o tom, že emailová adresa, kterou jsem uvedl(a) v registraci, popř. v objednávce a seznam mnou objednaných produktů, budou správcem předány provozovatelům serveru www.heureka.cz, a to za účelem monitoringu hodnocení nákupu zákazníky. Jsem srozuměn s tím, že pro společnost VULCANUS design s.r.o. provádí technické zpracování osobních údajů specializovaná společnost, která tímto získá přístup k mým osobním údajům. Údaje o této společnosti mi na požádání sdělí kontaktní osoba správce na emailové adrese: info@vulcanus-design.cz. Jsem dále poučen, že mi kontaktní osoba správce na emailové adrese: info@vulcanus-design.cz na požádání bez zbytečného odkladu sdělí informace dle § 12 zákona o ochraně osobních údajů a o právu žádat po správci vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu podle § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Tento souhlas se zpracováním mých osobních údajů uděluji svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, s plným vědomím možných důsledků a souvislostí a se poučením o právech, plynoucích mi ze zákona o ochraně osobních údajů.

VIII/ Ostatní ujednání

1. Smluvní vztahy z této smlouvy se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. U kupujícího-podnikatele se ustanovení čl. VI. VOP nepoužije a sjednává se, že právo kupujícího-podnikatele vůči prodávajícímu na náhradu škody způsobené porušením povinnosti prodávajícího z kupní smlouvy, zejména pak škody vzniklé v důsledku vad zboží, je co do výše této náhrady škody omezeno na částku odpovídající kupní ceně předmětného zboží; toto ujednání neplatí, jde-li o škodu způsobenou prodávajícím úmyslně. Prodávající a kupující-podnikatel mezi sebou ve smyslu § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí.

2. Náklady na uplatnění práv, plynoucích ze závazkového právního vztahu, založeného kupní smlouvou mezi kupujícím a prodávajícím nese každá ze smluvních stran v plném rozsahu sama.

3. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

4. Kupní smlouva nevyžaduje písemnou formu. Byla-li kupní smlouva uzavřena písemně, i její změny a doplňky musejí být učiněny v písemné formě. Kupní smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem, kdy prodávající obdrží od kupujícího sjednanou zálohu na kupní cenu.

5. Zvláštní ujednání se zákazníkem písemně učiněná ve vlastní kupní smlouvě mají přednost před těmi ustanoveními VOP, která by s nimi byla v rozporu.

6. V případě, pokud by jednotlivá ustanovení VOP byla shledána jako neplatná, nevztahuje se tato neplatnost na ustanovení ostatní.